Skip to main content

Update wijziging Arbowet

26 juli 2016

Update wijziging Arbowet

Eerder dit jaar heeft u in Vakblad Arbo al kunnen lezen over de voorgenomen wijzigingen ten aanzien van de Arbowet. Het wetsvoorstel wordt momenteel behandeld in de Tweede Kamer. Zorgt dit voor fundamentele wijzigingen in het wetsvoorstel?

Op 28 april 2016 heeft minister Asscher een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met daarbij een zogenoemde “Nota naar aanleiding van het verslag”. In deze Nota gaat de minister in op vragen van kamerleden naar aanleiding van het conceptwetsvoorstel en wordt het wetsvoorstel op een aantal punten aangepast. Hieronder treft u de belangrijkste wijzigingen.

Medezeggenschap
De regering geeft in de Nota aan dat zij er bewust voor heeft gekozen om het medezeggenschapsorgaan een instemmingsrecht te geven en geen overeenstemming te verlangen bij de benoeming van de preventiemedewerker. Dit omdat de werkgever bij overeenstemming geen vervangende instemming kan vragen aan de kantonrechter. Daardoor zou er, als werkgever en medezeggenschapsorgaan het niet eens worden, geen preventiemedewerker worden gekozen. Ook het voorstel van de Raad van State om op dit punt een adviesrecht in plaats van een instemmingsrecht op te nemen, neemt de regering niet over. Zij wil het sterkste medezeggenschapsrecht toekennen vanwege het belang van de preventiemedewerker.

Bedrijfsarts
Op diverse vragen naar de rol van de bedrijfsarts herhaalt de regering dat, naast een adviserende rol, de uitvoering van de bedrijfsgeneeskundige zorg ook aan de bedrijfsarts is voorbehouden. De werkgever is en blijft echter verantwoordelijk voor de organisatie van de arbozorg. Tegelijkertijd geeft de regering aan dat de werkgever en de werknemer gehouden worden zich te houden aan het advies van de bedrijfsarts, waardoor het erop lijkt dat het een bindend advies zal zijn. Door het begrip “bijstand” in de huidige Arbowet te vervangen door “advies”, beoogt de regering de gebruikte termen in overeenstemming te brengen met bijvoorbeeld de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar. En zo wil zij misverstanden over de rol van de bedrijfsarts voorkomen.

Vrije toegang
De Tweede Kamer heeft ook veel vragen gesteld over de gevolgen van (her)invoering van de vrije toegang tot de bedrijfsarts. Volgens de regering zal 1 procent van de verzuimende werknemers van deze mogelijkheid gebruik maken. Het is onduidelijk waarop deze schatting is gebaseerd. Het zou dan gaan om 15.000 extra consulten per jaar, die een verhoging van de kosten voor werkgevers met zich meebrengen van 2,5 miljoen euro per jaar, ofwel 167 euro per consult. Volgens de regering zijn die kosten prima te dragen door werkgevers en ook goed uit te voeren door de 1800 werkzame bedrijfsartsen. Dat het aantal bedrijfsartsen de komende jaren snel terugloopt en er op korte termijn geen oplossing voor dit probleem lijkt te zijn, wordt echter niet benoemd.

Privacy
Tegelijk met de behandeling van de nieuwe Arbowet in de Tweede Kamer, is er binnen de arbobranche grote beroering ontstaan over de privacyregels. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft die uitgevaardigd in de vorm van de nieuwe Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers en het ‘Abrona’-rapport. In de Nota wordt hier nog niet veel aandacht aan besteed. Wel heeft de regering laten weten het niet nodig te vinden om in het basiscontract met arbodiensten en bedrijfsartsen privacynormen op te nemen over de uitwisseling en overdracht van medische gegevens. Volgens de regering ontbreekt hiervoor de noodzaak en is het wenselijk dat werkgevers met hun medezeggenschapsorgaan tot privacyreglementen komen.

Conclusie
In de Nota geeft de regering antwoord op veel vragen. Dit heeft niet geleid tot aanpassing van het huidige wetsvoorstel op wezenlijke punten. Het is nu aan de Tweede Kamer of zij met wijzigingsvoorstellen komt, om zo de regering te dwingen bepaalde onderdelen aan te passen of uit te breiden. Met name op het punt van de privacy en de second opinion bij een andere bedrijfsarts heeft de branche grote behoefte aan een betere invulling van de regels.

Pascal Willems is advocaat/eigenaar van WVO Advocaten.

Gepubliceerd in: Arbo, juli/augustus 2016

Nieuws & Kennis

Pascal WillemsWorkshops en opleidingen
11 oktober 2022

LUSTRUM – WVO EVENT 2023!

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHoud deze pagina in de gaten, nadere informatie volgt.
AlgemeenPascal WillemsPatricia Weijmans
6 juni 2023

Law Talk 76: Passende arbeid wordt bedongen arbeid volgens de CRvB

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEIn deze aflevering van Law Talk bespreken mr. Pascal Willems en mr. Patricia Weijmans de uitspraak van de Centrale Raad…
AlgemeenArbeidsrechtLeon Toonen
1 juni 2023

Wat te doen als werkgever in geval van melding grensoverschrijdend gedrag?!

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEDe aandacht voor en meldingen van grensoverschrijdend gedrag zijn toegenomen. Toch is er bij werkgevers nog veel onbekendheid hoe nu…