Skip to main content

Algemene Voorwaarden WVO Advocaten B.V.

Artikel 1 Algemeen

 1. WVO Advocaten B.V., (hierna: ‘WVO’) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap die tot doel heeft het beoefenen van de advocatuur, mediation, alsmede het geven en verzorgen van cursussen, trainingen en/of opleidingen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan WVO, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.
 3. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van WVO, maar ook ten behoeve van alle personen die voor WVO werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door WVO zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wiens handelen en/of nalaten WVO aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 2 De overeenkomst

 1. Een opdracht komt tot stand met WVO als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door één bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
 2. Het staat WVO vrij om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen werknemer(s) van WVO te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

 1. Indien de uitvoering van een opdracht door WVO leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van WVO wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat WVO in het betreffende geval heeft. Op verzoek wordt een kopie van de huidige beroepsaansprakelijkheidspolis aan de opdrachtgever toegezonden.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 3.1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in de desbetreffende zaak gedurende het jaar voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis (exclusief btw) is gefactureerd en daadwerkelijk is ontvangen door WVO.
 3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 4 Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Indien de opdrachtgever aan een derde van de inhoud van de door WVO ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.
 2. De opdrachtgever vrijwaart WVO en haar hulppersonen van vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door WVO ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, alsmede voor vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door een door WVO, dan wel een van haar werknemers of andere hulppersonen ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van WVO.
 3. Betaling van declaraties van WVO dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn WVO en haar Stichting(en) Beheer Derdengelden gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met, of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan WVO verschuldigd is.
 4. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties komen voor rekening van de opdrachtgever. Voor opdrachtgevers die als consument kunnen worden aangemerkt gelden de incassotarieven conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten. Voor niet-particulieren hanteert WVO een incassotarief van 15% van de te vorderen hoofdsom, vermeerderd met wettelijke handelsrente, waarbij de opdrachtgever een minimumbedrag aan incassokosten van € 450,- exclusief btw per openstaande declaratie verschuldigd is.
 5. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 5 Inschakeling van derden

 1. De keuze van de door WVO in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. WVO is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van WVO.
 2. De kosten voor het inschakelen van derden komt voor rekening van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever en WVO daar voorafgaand schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt.
 3. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat WVO ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij dezen, dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden

Artikel 6 Tarieven

 1. De werkzaamheden van WVO worden in beginsel verricht op basis van een uurtarief. In bijzondere gevallen kan daarvan in overleg met de behandelend advocaat schriftelijk worden afgeweken, bijvoorbeeld in de vorm van het overeenkomen van een vast bedrag (indien de zaak zich daartoe leent) of het toepassen van het incassotarief.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met periodiek door WVO vast te stellen uurtarieven. Alle door WVO aan een opdracht bestede tijd wordt in rekening gebracht in eenheden van 6 minuten, waarbij een minimum van 6 minuten per verrichting wordt gehanteerd. Dit geldt eveneens voor reistijd die in verband met een zaak wordt besteed.
 3. WVO heeft het recht het door haar gehanteerde basisuurtarief en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen WVO enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15e dag na de factuurdatum van de eerste declaratie die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basisuurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding.
 4. De werkzaamheden worden in beginsel na afloop van elke kalendermaand gedeclareerd en verder na afloop van de behandeling van een bepaalde zaak. De declaratie is in het algemeen opgebouwd uit honorarium, belaste en onbelaste verschotten en btw. Verschotten (kosten) die door derden aan WVO in rekening worden gebracht, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, leges en dergelijke, worden direct doorberekend. Over het honorarium is 21% btw verschuldigd. Sommige kosten zijn belast met btw, andere niet.
 5. De opdrachtgever dient binnen 15 dagen na de factuurdatum tegen een declaratie te protesteren bij WVO, bij gebreke waarvan het recht vervalt om te protesteren en de betaling op te schorten, alsmede het instellen van een vordering jegens WVO. In geval van verschil van mening over een onderdeel van een declaratie, is opdrachtgever onverminderd gehouden tot betaling van het niet-betwiste deel.
 6. Indien een declaratie ondanks herhaalde aanmaning niet wordt voldaan kan WVO, na de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte te hebben gesteld, haar werkzaamheden opschorten. WVO is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze opschorting van werkzaamheden.
 7. Het aantal aan de zaak bestede uren wordt door WVO bijgehouden, inclusief aantekeningen over de aard van de verrichte werkzaamheden. Een specificatie daarvan kan te allen tijde worden verstrekt. In de regel wordt bij de aanvang van de zaak een voorschot in rekening gebracht. Dit voorschot dient ter dekking van direct te maken kosten, alsmede ter gedeeltelijke dekking van onderhanden werk. Het voorschot, vermeerderd met btw, blijft gedurende de gehele periode van de dienstverlening als zodanig geboekt en wordt verrekend met de einddeclaratie.

Artikel 7 Privacy

 1. WVO biedt verschillende diensten aan. Om deze diensten uit te kunnen voeren is het nodig om persoonsgegevens te verzamelen en tijdelijk op te slaan. De gegevens worden verwerkt in het kader van de volgende doeleinden:
  a. De totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
  b. Het in contact kunnen treden met de opdrachtgever en/of de contactpersonen van opdrachtgever;
  c. Om de opdrachtgever en contactpersonen nader te informeren over dienstverlening en/of relevante producten (‘commerciële doeleinden’), waarbij indien desbetreffende ontvanger geen informatie wenst te ontvangen, dit eenvoudig kan worden aangegeven door op ‘uitschrijven’ te klikken in de ontvangen e-mail.
 2. Alle verwerkingen van persoonsgegevens zullen plaatsvinden in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).
 3. WVO beschikt over een privacystatement (‘Privacystatement WVO Advocaten’), welke is te raadplegen op de website (www.wvo-advocaten.nl) en welke op eerste verzoek van de opdrachtgever of betrokkene beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 8 Klachten- en geschillenregeling

 1. Op de dienstverlening van WVO zijn de klachtenregeling van WVO en de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.
 2. Wanneer de opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening, of het niet eens is met de hoogte van de declaratie, dienen de bezwaren eerst aan WVO voorgelegd te worden. De klachtenregeling van WVO dient bij de behandeling van de klacht als leidraad. De opdrachtgever dient de klacht binnen drie maanden na het moment waarop de opdrachtgever kennis heeft genomen van, of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven, schriftelijk aan WVO voor te leggen.
 3. WVO zal in overleg met de opdrachtgever trachten een oplossing voor het gerezen probleem te vinden. Een eventuele oplossing voor het gerezen probleem zal door WVO schriftelijk aan de opdrachtgever worden bevestigd binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. In het geval dat WVO de bezwaren van de opdrachtgever niet bevredigend heeft opgelost, of binnen vier weken na het indienen van de klacht de bezwaren niet schriftelijk heeft afgehandeld, kan de opdrachtgever een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.
 4. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van WVO, inclusief alle declaratiegeschillen, kunnen vervolgens – indien tussen WVO en de opdrachtgever geen oplossing is bereikt – ter beslechting aan de Geschillencommissie Advocatuur worden voorgelegd overeenkomstig het op dat moment geldende ‘Reglement Geschillencommissie Advocatuur.’ Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies (tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter). Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag tijdig onder de Geschillencommissie stort. Wordt dit niet tijdig gedaan, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage.

Artikel 9 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en WVO is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen, voor zover de Geschillencommissie Advocatuur niet bevoegd is, uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar WVO is gevestigd. Niettemin heeft WVO het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal en in verschillende andere talen opgesteld; de Nederlandstalige tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.
Download NLDownload EN