Skip to main content

Disclaimer en Privacystatement

Disclaimer

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. WVO is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website. WVO staat niet in voor de betrouwbaarheid van het verzenden van informatie aan haar via internet, e-mail of via onze website. WVO kan niet garanderen dat haar op voormelde wijze toegezonden informatie haar vertrouwelijk en ongeschonden bereikt.

Privacybeleid WVO

Algemeen
WVO Advocaten B.V. (hierna ‘WVO’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’) vindt het belangrijk om u in deze privacyverklaring goed en helder te informeren over welke gegevens wij verwerken en hoe en waarom wij dat doen.

WVO vindt het van groot belang dat u weet dat wij uw persoonsgegevens respecteren en ervoor zorgdragen dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.

Met dit privacy statement wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens wij verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
WVO verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de AVG.

Wij verwerken deze persoonsgegevens om onze juridische diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Voor evaluatie van onze dienstverlening kunnen wij een derde partij inschakelen. U als betrokkene maakt dan zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van onze maandelijkse WVO-nieuwsbrief en wekelijke WVO-nieuwsflits of andere vormen van communicatie uitingen van WVO.

Door ons verzamelde gegevens
Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken (d.w.z. van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder meer:

 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
 • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
 • persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen, bijvoorbeeld uit (openbare) registers (zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel of het Kadaster).

WVO verwerkt deze persoonsgegevens omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief aan ons zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden alleen gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden en op grond van de hieronder opgesomde rechtsgronden. De persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt of die wij uit (openbare) registers hebben verkregen, worden niet gedeeld met derden, tenzij dit voor de uitvoering van ons werk noodzakelijk is of tenzij wij wettelijk verplicht zijn om die gegevens te verstrekken.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Om de door u aan ons gegeven opdracht tot dienstverlening uit te voeren;
 • Om op ons rustende wettelijke verplichtingen na te komen;
 • Voor commerciële activiteiten, zoals toezenden van relevante documentatie als nieuwsbrieven en e-books of uitnodigingen voor bijeenkomsten, (telefonisch) contact met u opnemen, alsmede andere communicatie die vanuit onze visie voor u van belang kan zijn;
 • Voor het behandelen van uw sollicitatie of stage(verzoek) en bijeenkomsten, cursussen, trainingen en workshops die wij organiseren voor geïnteresseerden;
 • Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van onze website en/of om onze website te analyseren en/of te verbeteren.

Rechtsgronden van de verwerking
De verwerking van uw gegevens baseren wij op de volgende rechtsgronden:

 • De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Door uw uitdrukkelijk gegeven toestemming. Uw toestemming zullen wij uitdrukkelijk vragen. Hebt u die toestemming gegeven, dan kunt u die toestemming altijd weer aanpassen of intrekken via info@wvo-advocaten.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden
WVO deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het (laten) uitvoeren van een (medisch) deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van WVO, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan WVO persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van WVO uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door WVO ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens
WVO hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. In het geval WVO gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal WVO in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Heeft u vragen over de beveiliging van uw persoonsgegevens of heeft u de indruk dat er sprake is van misbruik van uw gegevens, dan verzoeken wij u dringend contact met ons op te nemen via info@wvo-advocaten.nl.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd.

Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

Uw privacy rechten
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: WVO Advocaten B.V., Hoofdweg 7271 AK Loenen, e-mail: info@wvo-advocaten.nl.

Omdat wij er zeker van moeten zijn dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Ook wijzen wij u erop dat u altijd het recht heeft een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik social media
Op onze website zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. WVO houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies
WVO houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door WVO verkocht aan derden.
Om het gebruiksgemak van de website(s) van WVO te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op onze website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van WVO maakt gebruik van (cookies van) Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van WVO geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. WVO heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/veilig-online/cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement
Wij hebben het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op onze website gepubliceerd. Wij raden u dan ook aan om ons privacy statement regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de meest recente versie.

Vragen & Contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met info@wvo-advocaten.nl.

Dit privacy statement is op 8 januari 2020 voor de laatste keer aangepast.

Download Disclaimer en Privacystatement