Rol weggelegd voor het nieuwe artikel 7:653a BW in een reeds lopende procedure?

In een lopende procedure bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch gaat het onder andere over de vraag of de werknemer in kwestie nevenwerkzaamheden heeft verricht en of dit hem wel of niet was toegestaan, op grond van het nevenwerkzaamhedenbeding in de arbeidsovereenkomst.

De werkgever stelt dat de werknemer al vanaf 28 september 2018 werkzaamheden voor een derde heeft verricht, in strijd met het verbod op nevenwerkzaamheden in de arbeidsovereenkomst. Het nevenwerkzaamhedenbeding in de arbeidsovereenkomst van de werknemer (dat als titel heeft ‘Werkzaamheden voor derden’) is als volgt geformuleerd: “De werknemer zal zonder schriftelijke toestemming van de werkgever geen werkzaamheden verrichten en zich onthouden van zaken doen voor eigen rekening.” Partijen verschillen met elkaar van mening ten aanzien van de vraag of sprake is geweest van werkzaamheden en, zo ja, wat de aard daarvan is geweest. Dat vraagt volgens het hof om een nadere uitleg van het begrip ‘werkzaamheden’ in het nevenwerkzaamhedenbeding in de arbeidsovereenkomst.

Het hof is van oordeel dat het beding dermate ruim is geformuleerd dat het óf onwerkbaar is (omdat de werknemer dan voor elk karweitje schriftelijk toestemming zou moeten vragen aan de werkgever), óf zo vaag dat het voor de werknemer in geval van twijfel niet althans onvoldoende duidelijk is wat hem wel en niet is toegestaan. Bij een ruime, vage omschrijving als door de werkgever gehanteerd brengt een redelijke uitleg van dit beding met zich dat slechts van een overtreding sprake zal zijn in het geval waarin sprake is geweest van handelingen door de werknemer voor derden waarvan de werknemer redelijkerwijs had moeten begrijpen dat hij daarvoor toestemming diende te vragen en had moeten begrijpen dat de werkgever daarvoor in redelijkheid haar toestemming had mogen weigeren. Nu de werknemer heeft betwist dat hij vanaf 28 september 2018 werkzaamheden voor een derde heeft verricht, stelt het hof de werkgever in de gelegenheid om nader bewijs aan te leveren ter onderbouwing van haar stelling.

Tot slot nog dit. Met ingang van 1 augustus 2022 is het nieuwe artikel 7:653a BW in werking getreden, in verband met de implementatie van de Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie. Kort gezegd, kan een werkgever op grond van dit nieuwe wetsartikel een werknemer alleen nog verbieden om nevenwerkzaamheden te verrichten indien de werkgever hiervoor een objectieve reden heeft. In de hiervoor beschreven procedure wijst het hof partijen op de gewijzigde wetgeving met betrekking tot nevenwerkzaamheden. Hoewel de vermeende overtredingen van het nevenwerkzaamhedenbeding zouden hebben plaatsgevonden in 2018 en 2019, nodigt het hof partijen uitdrukkelijk uit om bij memorie na enquête nader in te gaan op de gevolgen van deze wetswijziging en het daarop toepasselijke overgangsrecht voor de tussen hen gevoerde procedure en, zo nodig, hun standpunten en onderbouwing daarvan naar aanleiding van deze wetswijziging aan te passen.

Is er een rol weggelegd voor het nieuwe artikel 7:653a BW in deze reeds lopende procedure? Wordt vervolgd!

Gepubliceerd op LinkedIn, 8 september 2022

Nieuws & Kennis

Pascal WillemsWorkshops en opleidingen
11 oktober 2022

LUSTRUM – WVO EVENT 2023!

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHoud deze pagina in de gaten, nadere informatie volgt.
AlgemeenArbeidsrechtLeon ToonenVerbintenissenrecht
2 februari 2023

Afspraak is afspraak

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEWe leven in een 'bijzondere' tijd. Officieel leven we nu in het Holoceen, maar dat is natuurlijk niet wat we…
AlgemeenPascal WillemsPatricia Weijmans
31 januari 2023

Law Talk 61: SPECIAL: Welke rol heeft een 2e-spoorcoach?

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEIn deze aflevering van Law Talk, dat een vervolg is op Law Talk 60, ontvangen mr. Pascal Willems en mr.…